|    |    |   Tiếng Việt   |   English
Đăng ký | Đăng nhập

TIN TỨC » Thông báo

Dụ thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Quảng cáo ngoài trời

Thứ sáu, 30/09/2011, 16:40 GMT+7

Mục đích Câu lạc bộ là vận động, tập họp các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo ngoài trời có điều kiện gặp gỡ để hợp tác, hỗ trợ nhau; trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, nâng cao chất lượng thiết bị và công nghệ; nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành quảng cáo ngoài trời và bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật

HỘI QUẢNG CÁO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

 
DỰ THẢO
 
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÂU LẠC BỘ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI (OUT OF HOME)
--------
 
I/- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
 
1. Câu lạc bộ Quảng cáo ngoài trời là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo ngoài trời và cung cấp thiết bị quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt OOH)
Câu lạc bộ hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Quy chế Câu lạc bộ và chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Quảng cáo Tp. Hồ Chí Minh
2. Mục đích Câu lạc bộ là vận động, tập họp các doanh nghiệp hoạt động quảng cáo ngoài trời có điều kiện gặp gỡ để hợp tác, hỗ trợ nhau; trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, nâng cao chất lượng thiết bị và công nghệ; nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành quảng cáo ngoài trời và bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.
 
II/- CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ- QUYỀN HẠN:
 
3. Câu lạc bộ có Chức năng
3.1. Câu lạc bộ là cầu nối giữa hội viên với Hội Quảng cáo và giữa hội viên với nhau trong lãnh vực hoạt động quảng cáo ngoài trời (OOH) và cung cấp thiết bị.
3.2. Thông qua nguyện vọng chính đáng của các hội viên, đề xuất Hội Quảng cáo hỗ trợ về cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao kỹ năng, chất lượng hoạt động Câu lạc bộ.
3.3. Tổ chức liên kết thực hiện các dự án theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời.
4.Câu lạc bộ có nhiệm vụ
4.1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật;
4.2. Đoàn kết giúp đỡ Hội viên nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động quảng cáo ngoài trời (OOH);
4.3. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về quy hoạch quảng cáo, về tiến bộ khoa học kỹ thuật có liên quan, giúp hội viên mở rộng kiến thức, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn;
4.4. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề để gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên với nhau;
4.5. Tham gia với Hội và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và đơn vị khác để phổ biến chính sách, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho các doanh nghiệp hội viên;
4.6. Hòa giải các tranh chấp nội bộ của hội viên;
5. Câu lạc bộ có quyền hạn:
5.1. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động;
5.2. Được cử đại diện tham dự các hội nghị, hội thảo do ban ngành, đoàn thể tổ chức có liên quan đến quảng cáo ngoài trời (OOH);
5.3. Được giới thiệu hội viên đi công tác nước ngoài, nghiên cứu thị trường, dự các cuộc triển lãm trong và ngoài nước;
5.4. Được giới thiệu hội viên vào danh sách ứng cử viên Ban chấp hành Hội;
 
III/- HỘI VIÊN:
 
6. Hội viên
 Hội viên Câu lạc bộ là các doanh nghiệp có hoạt động quảng cáo ngoài trời (OOH) và các doanh nghiệp cung ứng thiết bị quảng cáo đang kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tán thành Quy chế Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập, được Ban Chủ nhiệm chấp thuận trở thành hội viên chính thức.
 
7.  Quyền lợi của Hội viên
7.1. Tham dự hội nghị, được hiệp thương ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ;
7.2. Được tham gia thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Câu lạc bộ, được phê bình chất vấn Ban Chủ nhiệm về chủ trương và mọi hoạt động của Câu lạc Bộ;
7.3.  Được phát biểu ý kiến và đề đạt nguyện vọng, yêu cầu của mình thông qua Câu lạc bộ;
7.4. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Câu lạc bộ trong hoạt động của mình theo đúng pháp luật;
7.5. Được Hội hỗ trợ trong việc hòa giải nếu có tranh chấp
8. Nghĩa vụ của Hội viên
8.1. Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ các buổi họp thường kỳ và bất thường của Câu lạc bộ;
8.2. Thực hiện nghiêm túc Quy chế và các nghị quyết của Câu lạc bộ, các nghị quyết của Ban Chủ nhiệm. Cung cấp cho Ban Chủ nhiệm các thông tin, số liệu cần thiết cho hoạt động Câu lạc bộ.
8.3. Đóng lệ phí một lần khi tham gia Câu lạc bộ và đóng hội phí thường kỳ hàng quý.
8.4. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên cùng nhau thực hiện mục đích, nhiệm vụ của Câu lạc bộ nhằm góp phần xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.
 
 IV/- TỔ CHỨC - QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH:
 
9. Tổ chức
Câu lạc bộ Quảng cáo ngoài trời thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể.
 
10. Quản lý điều hành Câu lạc bộ: Ban Chủ nhiệm.
            Ban Chủ nhiệm do toàn thể hội viên Câu lạc bộ bầu ra
 
11. Ban Chủ nhiệm
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ có 5 thành viên, gồm: 1 Chủ nhiệm, 2 Phó Chủ nhiệm, 1 ủy viên kiểm tra và 1 ủy viên khác.
Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm là 2 năm rưỡi ( 5 năm 2 nhiệm kỳ)
12.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chủ nhiệm
12.1. Triển khai tổ chức thực hiện chương trình hành động theo nghị quyết hội nghị toàn thể hội viên đã thông qua;
12.2. Tổ chức thực hiện những chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Quảng cáo Thành phố;
12.3. Xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt định kỳ cho toàn thể hội viên;
12.4. Chuẩn bị tốt nội dung các cuộc họp. Ban Chủ nhiệm phân công từng thành viên trong Ban và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ, chịu trách nhiệm trước hội viên về kết quả điều hành của mình;
12.5. Quản lý tài sản và tài chánh của Câu lạc bộ, xem xét và quyết định mức đóng hội phí, lệ phí gia nhập của hội viên;
12.6. Xét kết nạp và xóa tên hội viên.
13. Chế độ làm việc
Câu lạc bộ sinh hoạt thường kỳ ít nhất 02 tháng /lần, trừ trường hợp đột xuất thì Ban Chủ nhiệm sẽ triệu tập bất thường.
Ban Chủ nhiệm họp 01 tháng /lần để kiểm điểm công tác, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị các vấn đề đưa ra hội nghị để thảo luận và đóng góp ý kiến.
Các quyết định của Ban Chủ nhiệm được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt.
V/- TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH:
 
14.  Tài chính của Câu lạc bộ
14.1. Nguồn thu của Câu lạc bộ gồm:
- Lệ phí gia nhập, hội phí hội viên
- Kinh phí ủng hộ đóng góp của hội viên
- Các hoạt động dịch vụ do Câu lạc bộ tổ chức
- Các khoản thu hợp pháp khác
14.2. Các khoản chi của Câu lạc bộ gồm:
     - Chi phí cho hoạt động bộ máy của Câu lạc bộ
     - Chi giao tế, tham gia công tác từ thiện
     - Thực hiện nghĩa vụ đối với Hội
     - Các khoản chi khác
15. Tài sản và tài chính của Câu lạc bộ được quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, yêu cầu, có sổ sách ghi chép thu chi rõ ràng và phải thông qua Ban Chủ nhiệm, báo cáo công khai trước hội nghị thường kỳ của Câu lạc bộ.
 
VI/- KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:
 
16.Khen thưởng
Hội viên có thành tích đóng góp thiết thực vào các hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được xét khen thưởng theo quy định hiện hành.
Các hình thức khen thưởng:
-         Biểu dương thành tích trước các cuộc họp của Câu lạc bộ
-         Đề nghị Hội cấp giấy khen hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyến cấp bằng khen nếu có thành tích xuất sắc
17.  Kỷ luật
17.1. Hội viên có hành vi vi phạm Quy chế, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật.
17.2. Việc thi hành kỷ luật sẽ do Ban Chủ nhiệm quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Ủy viên Kiểm tra.
17.3. Các hình thức kỷ luật:
- Phê bình nhắc nhở trong các cuộc họp của Câu lạc bộ
- Đưa ra khỏi Câu lạc bộ nếu không chấp hành Quy chế, làm tổn hại đến uy tín, quyền lợi của Câu lạc bộ.
 
VII/- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
 
18.  Quy chế này có hiệu lực sau khi được Hội nghị toàn thể hội viên thông qua, được Ban Chấp hành Hội ra Quyết định phê duyệt ban hành.
19.  Câu lạc bộ có thể ngưng hoạt động trong các trường hợp như  sau:
- Giải thể vì Câu lạc bộ không cần thiết tồn tại.
- Chuyển thể thành tổ chức mới.
20. Việc ngưng hoạt động của Câu lạc bộ được thực hiện bằng nghị quyết của Hội nghị thường kỳ hoặc bất thường với sự đồng ý của 2/3 số hội viên hiện diện và theo quyết định của Hội Quảng cáo Tp. Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
                                     

Người viết : admin

Viết phản hồi Ẩn email của tôi
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến