Chỉ thị 172/CT - BVHTTDL

Thứ ba, 21/10/2014, 15:26 GMT+7

Chỉ thị số 172/CT - BVHTTDL ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai Luật Quảng cáo.

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
 
 

 


Số: 172 /CT-BVHTTDL

 

CỘNG  HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Hà Nội, ngày 06 tháng 9  năm 2012

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo

 
 
 

Để triển khai thực hiện Luật Quảng cáo đã được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013,       Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc    Trung ương tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Lập kế hoạch quán triệt, triển khai Luật Quảng cáo trong quý IV năm 2012.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Quảng cáo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp về quan điểm, mục tiêu, vai trò, vị trí và các quy định của Luật Quảng cáo; trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

3.1. Triển khai rà soát các vị trí, địa điểm quảng cáo đã được quy hoạch, đề xuất bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch cho phù hợp yêu cầu tình hình mới theo quy định của Luật Quảng cáo. Những địa phương chưa xây dựng quy hoạch khẩn trương tham mưu, đề xuất kế hoạch triển khai xây dựng quy hoạch quảng cáo;

3.2. Lập chương trình kế hoạch về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí để tăng cường bộ máy, cơ sở vật chất cho công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3.3. Tham gia góp ý kiến cho các văn bản hướng dẫn Luật khi được        yêu cầu.

3.4. Chuẩn bị để thực hiện và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng, băng-rôn quảng cáo như sau:

a) Tổ chức, cá nhân thông báo sản phẩm quảng cáo phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại;

b) Bản sao quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 8 Điều 29 phải là bản sao có công chứng hoặc chứng thực;

c) Các hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt chỉ nộp các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo quy định tại khoản 4 Điều 20 Luật Quảng cáo (Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo của các cơ quan y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bãi bỏ theo quy định của Luật Quảng cáo);

d) Thời gian thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo trong từng trường hợp thông báo của tổ chức, cá nhân do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và trả lời doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý.

3.5. Báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tình hình triển khai thực hiện Luật Quảng cáo bằng văn bản (gửi về Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 25 tháng 12 năm 2012./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Vụ Pháp chế;

- Thanh tra Bộ VHTTDL;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, VHCS(02), TT .100.

BỘ TRƯỞNG

 

   (đã ký)

 

Hoàng Tuấn Anh