Công văn số 6648/UBND - VX

Thứ tư, 22/10/2014, 15:36 GMT+7

Công văn số 6648/UBND - VX ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Luật Quảng cáo.

        

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 6648/ UBND – VX

-----------

Về thực hiện Luật Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

-              Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

-              Sở Giao thông Vân tải;

-              Sở Xây dựng;

-              Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Xét đè nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trinh số 6795/TTr-SVHTTDL – PVHGĐ ngày 13 tháng 12 năm 2012 về thực hiện Luật Quảng cáo; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

 

1.    Về quảng cáo trên băng – rôn:

 

-      Chấp thuận cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét việc thực hiện quảng cáo bằng băng- rôn của các tổ chức, cá nhân với số lượng từ 200 băng – rôn trở xuống. trường hợp số lương băng – rôn quảng cáo trên 200 băng – rôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 1.500 băng – rôn nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

-      Thời hạn băng – rôn thực hiện theo qui định của Luật Quảng cáo.

 

2.    Về quảng cáo trên bảng quảng cáo và hộp đèn:

Trong thời gian chờ phê duyệt quy hoạch quảng cáo trên địa bàn thành phố, chấp thuận chủ trương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét tạm thời gia hạn cho tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo và hộp đèn với thời hạn không quá 6 tháng, không chấp thuận thực hiện quảng cáo tại vị trí mới./.

 

 

 

Nơi nhận:

-      Như trên

-      TTUB: CT, các PCT

-      VPUB: CPVP

-      Phòng VX(kèm CV)

-      Lưu: VT, (VX/ Ha) An.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Hứa Ngọc Thuận