Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan

Thứ ba, 04/05/2021, 09:28 GMT+7
du_thao_2_Page_01du_thao_2_Page_02du_thao_2_Page_03du_thao_2_Page_04du_thao_2_Page_05du_thao_2_Page_06du_thao_2_Page_07du_thao_2_Page_08du_thao_2_Page_09du_thao_2_Page_10du_thao_2_Page_11du_thao_2_Page_12du_thao_2_Page_13du_thao_2_Page_14du_thao_2_Page_15du_thao_2_Page_16du_thao_2_Page_17du_thao_2_Page_18du_thao_2_Page_19du_thao_2_Page_20du_thao_2_Page_21du_thao_2_Page_22du_thao_2_Page_23du_thao_2_Page_24du_thao_2_Page_25du_thao_2_Page_26du_thao_2_Page_27du_thao_2_Page_28du_thao_2_Page_29du_thao_2_Page_30du_thao_2_Page_31du_thao_2_Page_32du_thao_2_Page_33du_thao_2_Page_34