Quyết định số 3666/ QĐ-UBND

Thứ ba, 21/10/2014, 16:22 GMT+7

Quyết định số 3666/ QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quảng cáo, mỹ thuật, nhíêp ảnh và triển lãm, văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 3666/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO; MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM; VĂN HÓA CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3668/TTr-SVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 3562/STP-KSTT ngày 03 tháng 7 năm 2014,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Quảng cáo; Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành, gồm 11 thủ tục (đính kèm phụ lục);

2. Thủ tục hành chính được bãi bỏ, gồm 44 thủ tục (đính kèm phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- UBMTTQ TP và các thành viên (6);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: C, PVP/VX;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- TT Công báo; TT Tin học TP;
- Sở Thông tin - Truyền thông (Trang web TP - để công khai);
- Lưu: VT, (CCHC/Đ).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định thủ tục hành chính mới

A.

LĨNH VỰC VĂN HÓA:

 

I.

Lĩnh vực quảng cáo

 

1.

Thủ tục Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

+ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

+ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

+ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014.

+ Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

+ Điểm c, Khoản 1, Điều 36 của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

+ Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II.

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

1.

Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.

+ Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 09 tháng 5 năm 2013.

2.

Thủ tục cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (Thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.

+ Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 09 tháng 5 năm 2013.

3.

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.

+ Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 09 tháng 5 năm 2013.

4.

Thủ tục Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (Thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

+ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.

+ Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 09 tháng 5 năm 2013.

5.

Thủ tục Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

+ Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 về hoạt động Mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

+ Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2014.

6.

Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam (Đối với các triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức)

+ Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 về hoạt động Mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

+ Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2014.

7.

Thủ tục cấp Giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam

+ Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 về hoạt động Mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

+ Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2014.

8.

Thủ tục cấp Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ (nhằm mục đích kinh doanh hoặc đặt ở nơi công cộng)

+ Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 về hoạt động Mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

+ Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2014.

III

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

 

1.

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức Lễ hội

+ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

+ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.

+ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

+ Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 07/9/2001.

+ Quyết định số 5905/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/12/2012.

II. Thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ:

STT

Số hồ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Tên Văn bản QPPL quy định về việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

a.

Lĩnh vực Quảng cáo

 

1.

030898

Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên băng - rôn).

+ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012.

+ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

+ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014.

+ Quyết định số 4535/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quảng cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.

030908

Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên băng - rôn liên quan đến lĩnh vực y tế)

3.

030911

Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên băng - rôn liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

4.

030916

Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên pano nhỏ dưới 10m²) và vật thể trên không, dưới nước - Thời gian dưới 30 ngày.

5,

030924

Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên pano nhỏ dưới 10m²) và vật thể trên không, dưới nước - Thời gian dưới 30 ngày (liên quan đến lĩnh vực y tế)

6.

030928

Giấy phép thực hiện quảng cáo trên pano nhỏ (dưới 10m²) và vật thể trên không, dưới nước - thời gian dưới 30 ngày (liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

7.

031249

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 10m² - 20m²)

8.

031273

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 10m² - 20m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

9.

031288

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 10m² - 20m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

10.

031296

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 20m² - 30m²)

11.

031303

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 20m² - 30m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

12.

031307

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 20m² - 30m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

13.

031310

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 30m² - 40m² )

14.

031314

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 30m² - 40m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

15.

031318

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích từ 30m² - 40m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

16.

031323

Giấy phép thực hiện quảng cáo (trên 40m²)

17.

031329

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích trên 40m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

18.

031332

Giấy phép thực hiện quảng cáo (diện tích trên 40m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

19.

030016

Giấy phép thực hiện quảng cáo (phương tiện màn hình điện tử)

20.

030030

Giấy phép thực hiện quảng cáo (phương tiện màn hình điện tử - liên quan đến lĩnh vực y tế)

21.

030031

Giấy phép thực hiện quảng cáo (phương tiện màn hình điện tử - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

22.

031070

Quyết định cho phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện di động

23.

031084

Quyết định cho phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện di động (liên quan đến lĩnh vực y tế)

24.

031091

Quyết định cho phép thực hiện quảng cáo trên phương tiện di động (liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

25.

030873

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 10m² - 20m²)

26.

030875

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 10m² - 20m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

27.

030881

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 10m² - 20m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

28.

030886

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 20m² - 30m²)

29.

030885

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 20m² - 30m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

30.

030889

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 20m² - 30m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

31.

030890

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 30m² - 40m²)

32.

030891

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 30m² - 40m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

33.

030893

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích từ 30m² - 40m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

34.

030895

Giấy phép thực hiện quảng cáo Gia hạn (trên 40m²)

35.

030897

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích trên 40m² - liên quan đến lĩnh vực y tế)

36.

030900

Giấy phép thực hiện quảng cáo - Gia hạn (diện tích trên 40m² - liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp)

b.

Lĩnh vực Văn hóa quần chúng

1.

031136

Giấy phép Tổ chức hoạt động Lễ hội

+ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

+ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.

+ Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

+ Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày có hiệu lực 25/7/2011.

+ Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội. Có hiệu lực từ ngày 07/9/2001.

+ Quyết định số 5905/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu  lực từ ngày 27/12/2012.

+ Điều 8, Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính). Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2010.

+ Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013.

2.

030901

Giấy giới thiệu Lân Sư Rồng biểu diễn tại các tỉnh, thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

3.

030906

Giấy phép Tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

c.

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm:

1.

030918

Giấy phép thực hiện Triển lãm ảnh trong nước.

+ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2013.

+ Quyết định số 1695/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 09 tháng 5 năm 2013.

2.

030921

Giấy phép thực hiện Triển lãm ảnh trong nước, tác giả là người nước ngoài.

3.

030923

Giấy phép thực hiện Triển lãm Mỹ thuật

+ Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 về hoạt động Mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

+ Thông tư số 18/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 02 năm 2014.

4.

030927

Giấy phép thực hiện Triển lãm Mỹ thuật (Tác giả là người nước ngoài)

5.

031145

Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Phần mỹ thuật)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ