SỰ KIỆN CÔNG BỐ KẾT QUẢ "GIẢI THƯỞNG BAO BÌ VIỆT NAM 2022"