Thư mời góp ý và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan

Thứ ba, 04/05/2021, 09:07 GMT+7

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về biện pháp xử phạt, mức xử phạt đối với các hành vi kinh doanh lữ hành và lưu trú du lịch; thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả và quyền liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến du lịch, thể thao, quyền tác giả và quyền liên quan. HHQCVN xin chuyển thư của VCCI mời góp ý và dự thảo NĐ kèm theo để Quý HV nghiên cứu, góp ý. Ý kiến đóng góp xin gửi trực tiếp về địa chỉ theo thư VCCI. TRân trọng./.

 

THY_VCCI_mYi_gop_yDự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan.