ĐIỀU LỆ HỘI NHIỆM KỲ III (2011-2016)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

  

ĐIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hội Quảng cáo
thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2798 / QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2011
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
          Điều 1.  Tên gọi
Tên gọi của Hội: Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh.
Tên giao dịch quốc tế: ADVERTISING ASSOCIATION OF HCM CITY.
Viết tắt là: HAA
 
          Điều 2. Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành quảng cáo tại thành phố Hồ Chí Minh.
          Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý Nhà nước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.         
         
          Điều 3. Mục đích hoạt động của Hội là vận động, tập hợp các doanh nghiệp quảng cáo thuộc các thành phần kinh tế, tự nguyện tham gia vào một tổ chức nhằm hợp tác, hỗ trợ nhau để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp quảng cáo và bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.
 
         Điều 4. Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của Nhà nước.
Trụ sở làm việc của Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh đặt tại số: 277 – 279 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở và phương tiện làm việc của Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh do Hội tự sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội       và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiêt thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.
           
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI
 
           Điều 5. Hội có nhiệm vụ:
          1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật;
          2. Đoàn kết giúp đỡ hội viên phát huy khả năng và tiềm lực nhằm ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế thông qua các chương trình cụ thể; 
          4. Thường xuyên cung cấp cho hội viên các thông tin về kinh tế, thị trường, các tiến bộ về khoa học kỹ thuật có liên quan đến ngành quảng cáo, giúp hội viên mở rộng kiến thức, nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất kinh doanh;
          5. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm, thực hiện sự hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên nhằm bổ khuyết cho nhau những mặt yếu kém để cùng nhau tồn tại và phát triển;
          6. Tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị chức năng để phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho người lao động;
          7. Đại diện hội viên trong các quan hệ kinh tế, khoa học công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước;
          8. Hoà giải các tranh chấp nội bộ của các hội viên;
          9. Quan hệ hợp tác với các Hội và Hiệp hội quảng cáo trong và ngoài nước, nhằm đưa ngành quảng cáo thành phố ngày càng phát triển.
 
            Điều 6. Hội có quyền hạn
          1. Được cử đại diện tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo do cơ quan quản lý Nhà nước và ngành chức năng tổ chức về những vấn đề có liên quan đến ngành nghề;.
          2. Hội được quyền tổ chức các hoạt động dịch vụ để tạo kinh phí cho Hội theo đúng quy định của Nhà nước.
          3. Khuyến khích và hướng dẫn hội viên thực hiện các chính sách xã hội và tham gia các phong trào quần chúng ở thành phố
 
Chương III
HỘI VIÊN
 
          Điều 7. Hội viên
1. Hội viên chính thức là công dân, tổ chức sống tại thành phố Hồ Chí Minh tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được Ban Chấp hành Hội chấp thuận trở thành hội viên chính thức của Hội.
2. Hội viên liên kết, hội viên danh dự:
Hội viên liên kết là các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ Hội, thì được Ban Chấp hành xem xét công nhận là hội viên liên kết
Hội viên danh dự là công dân, tổ chức sống tại thành phố Hồ Chí Minh không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức, tán thành Điều lệ Hội, có công đóng góp vào việc thành lập và phát triển Hội, được Ban Chấp hành mời tham gia là hội viên danh dự.
 
            Điều 8. Tư cách hội viên
           Tư cách hội viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:
                1. Tổ chức, cá nhân bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hay tuyên bố phá sản.
                2. Theo quyết định của Ban Chấp hành với sự nhất trí của 2/3 thành viên, do một trong những lý do sau:
                  - Hoạt động trái với luật pháp Việt nam.
                 - Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên.
 
          Điều 9. Hội viên chính thức có các quyền:
          1. Được tham dự Đại hội, được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban Chấp hành và các chức vụ khác của Hội;
          2. Được tham gia thảo luận, biểu quyết các nghị quyết của Hội, được phê bình, chất vấn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về mọi chủ trương và hoạt động của Hội;
          3. Được phát biểu ý kiến và đề đạt nguyện vọng, yêu cầu của mình thông qua Hội;
          4. Được cấp thẻ hội viên, tham gia sinh hoạt trong các tổ chức của Hội; được hưởng các chế độ ưu đãi trong các dịch vụ do Hội cung cấp;
          5. Được sự hỗ trợ và bảo vệ của Hội trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành nghề của mình trong phạm vi quyền hạn và khả năng của Hội;
          6. Được quyền xin ra Hội khi thấy không thể hoặc không muốn tham gia tiếp tục. Trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản (đơn) trước một tháng cho Ban Chấp hành.
 
          Điều 10. Hội viên có nghĩa vụ:
          1. Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hội.
          2. Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội và những nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội;
          3. Cung cấp cho Ban Thường vụ Hội những thông tin, số liệu cần thiết cho hoạt động của Hội;
          4. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau thực hiện mục đích của Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh;
          5. Đóng lệ phí gia nhập (một lần) và hội phí đóng góp hàng năm đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định của Hội.
 
Chương IV
TỔ CHỨC CỦA HỘI
 
          Điều 11. Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể.
 
          Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội      
            Cơ quan quản lý điều hành của Hội gồm:        
1. Đại hội toàn thể (hoặc đại hội đại biểu);
2. Ban Chấp hành;
3. Ban Thường vụ;
4. Ban Kiểm tra;
5. Các tổ chức trực thuộc được thành lập theo quy định của pháp luật.
 
          Điều 13. Đại hội
            Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội toàn thể (hoặc đại hội đại biểu). Đại hội nhiệm kỳ là 5 năm.
            Đại hội có nhiệm vụ:
          1- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, và chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới;
          2- Thông qua báo cáo tài chính và bảng tổng kết tài sản của Hội;
          3- Quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hội (nếu có);
          4- Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành;
          5- Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội bằng hình thức hiệp thương .
          Đại hội bất thường có thể triệu tập bất kỳ thời gian nào theo đề nghị của Ban Chấp hành hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số hội viên để giải quyết những vấn đề tổ chức và hoạt động của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành.
 
          Điều 14. Ban Chấp hành
            Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo, điều hành mọi công việc của Hội giữa 2 kỳ đại hội. Ban Chấp hành được đại hội bầu với nhiệm kỳ là 5 năm trực tiếp bằng hình thức hiệp thương, số người đắc cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.
Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ:
          1- Nghiên cứu và đề ra các biện pháp khả thi để thực hiện nghị quyết của Đại hội;
          2- Phê duyệt chương trình công tác và chế độ quản lý, sử dụng tài chính hàng năm của Hội, xem xét và quyết định về lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm của hội viên;
          3- Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của Hội;
          4- Giám sát công việc của Ban Thường vụ và tổ chức trực thuộc;
          5- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ Đại hội, triệu tập Đại hội thường kỳ và bất thường;
          6- Bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội.
         
          Ban Chấp hành họp thường kỳ 6 tháng một lần để sơ kết tình hình hoạt động của Hội, kiểm điểm công tác của Ban Thường vụ, quyết định các vấn đề do Ban Thường vụ đề ra. Ban Chấp hành có thể họp đột xuất khi có yêu cầu.
          Các quyết định của Ban Chấp hành được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Ban Chấp hành.
          Mỗi năm Ban Chấp hành tổ chức họp tổng kết công tác trong năm và đề ra chương trình công tác cho năm tới trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội và bầu bổ sung Ban Chấp hành nếu có yêu cầu.
 
          Điều 15. Ban Thường vụ
            Ban Thường vụ do Ban Chấp hành bầu trực tiếp bằng hình thức hiêp thương biểu quyết. Số lượng không quá 1/3 số Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và Tổng Thư ký
            Ban Thường vụ có nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết và những công việc của Ban Chấp hành và Đại hội đề ra;
2.      Xây dựng và điều hành các bộ phận công tác được lập ra theo quy định của pháp luật;
          3.  Liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý nhà nước và các ngành chức năng về những vấn đề trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội;
          - Xét kết nạp và khai trừ hội viên.
Ban Thường vụ họp thường kỳ mỗi quý ít nhất 2 lần để kiểm điểm công tác và bàn biện pháp, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ban chấp hành, chuẩn bị các vấn đề đưa ra hội nghị Ban Chấp hành để thảo luận biểu quyết.
          Cuộc họp của Ban Thường vụ có giá trị khi số ủy viên có mặt đạt 2/3 trên tổng số ủy viên Thường vụ. Các quyết định của Ban Thường vụ có giá trị đa số quá số ủy viên có mặt.
 
Điều 16. Ban kiểm tra
Ban kiểm tra do Đại hội bầu ra, cùng nhiệm kỳ với Ban Chấp hành là 5 năm.
Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:
1.      Kiểm tra việc chấp hành điều lệ;
2.      Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội và của Ban Chấp hành;
3.      Kiểm tra việc quản lý tài sản và tài chính của Hội;
4.      Kiểm tra việc chấp hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành;
5.      Báo cáo tình hình thực hiện việc kiểm tra tại Đại hội và tại các cuộc họp của Ban Chấp hành.  
 
Điều 17. Tùy theo nhu cầu, Hội Quảng cáo thành phố thành lập các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.
 
Chương V
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 
          Điều 18. Tài chính của Hội
1. Nguồn thu của Hội gồm:
- Hội phí đóng góp hàng năm của hội viên. Lệ phí gia nhập Hội đóng một lần khi mới gia nhập;
- Đóng góp của hội viên. Các khoản ủng hộ của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;.
- Các khoản thu từ các tổ chức hoạt động dịch vụ của Hội theo quy định của pháp luật;
-Các khoản thu hợp pháp khác.
 
2Các khoản chi của Hộigồm:
- Chi phí cho hoạt động bộ máy nhân sự của Hội;
- Chi thuê văn phòng, điện nước, văn phòng phẩm;
- Giao tế, tham gia công tác từ thiện xã hội;
- Các khoản chi khác.
 
          Điều 19. Tài sản và tài chính của Hội được quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của nhà nước.
 
Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 
          Điều 20. Khen thưởng
1.      Hội viên có thành tích trong việc đóng góp thiết thực cho hoạt động của Hội sẽ được xét khen thưởng theo quy định hiện hành.
2.      Các hình thức khen thưởng:
-         Biểu dương thành tích trước các Hội nghị của Hội
-         Hội cấp giấy khen hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét cấp bằng khen nếu có thành tích xuất sắc.
-         Hội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xét cấp bằng khen nếu có thành tích xuất sắc
 
           Điều 21. Kỷ luật
1.      Hội viên có hành vi vi phạm Điều lệ, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật.Việc thi hành kỷ luật sẽ do Ban Chấp hành quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Chánh Văn phòng Hội và Trưởng ban Kiểm tra Hội
2.      Các hình thức kỷ luật:
-         Phê bình nhắc nhở trong các Hội nghị của Hội
-         Đưa ra khỏi Hội nếu không chấp hành Điều lệ Hội, không đóng hội phí
 
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
          Điều 22. Điều lệ này có hiệu lực sau khi được Đại hội Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Uỷ Ban Nhân dân Thành phố phê duyệt ban hành.
 
          Điều 23. Chỉ có Đại hội toàn thể (hoặc đại hội Đại biểu) mới có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh với 2/3 số đại biểu tham dự tán thành và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt mới có giá trị thi hành.
 
Điều 24. Hội Quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh và tất cả hội viên có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh điều lệ Hội./.
 
 
                                                               ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ