TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỄN LÃM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Những năm 1980, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về ba chương trình kinh tế và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, Phòng Thông tin Cổ động Triển lãm lên đề án thành lập Công ty Quảng cáo Sài Gòn trực thuộc Phòng, sau đó tách ra hoạt động độc lập. Công ty là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực quảng cáo, một loại hình văn hóa - thông tin mới mẻ thời kỳ này.

Năm 1990, thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin Triển lãm cấp tỉnh – thành của Bộ Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phòng Thông tin Cổ động được Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định chuyển thành TRUNG TÂM THÔNG TIN TRIỂN LÃM (QĐ số 272/QĐ-UB ngày 01/8/1990 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

 

 1. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

Trung tâm Thông tin Triển lãm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Sở để quản lý, tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền cổ động, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố; tổ chức triển lãm, hội nghị, hội thảo truyền hình, họp trực tuyến qua mạng phục vụ cho Ủy ban Nhân dân Thành phố, các sở, ngành, quận - huyện; tổ chức các dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao theo quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Trung tâm Thông tin Triển lãm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 

 1. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy hoạch hoạt động cổ động chính trị trên địa bàn Thành phố nhằm tuyên truyền cổ động các chương trình mục tiêu của Thành phố và quốc gia.
 2. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động các thiết chế tuyên truyền, cổ động, triển lãm trên địa bàn Thành phố trên cơ sở những quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 3. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc đánh giá, chấm điểm thi đua hàng năm cho các trung tâm văn hóa quận - huyện (lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, cổ động).
 4. Căn cứ chương trình kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố và của Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, 05 năm và hàng năm về các dự án, đề án tuyên, truyền cổ động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; chương trình biện pháp tổ chức thực hiện sau khi đã được Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt.
 5. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các hoạt động về nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, triển lãm, cổ động trực quan, hội thảo khoa học, tọa đàm nhằm hướng dẫn cho cơ sở nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn phục vụ các chương trình mục tiêu của Thành phố. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các trung tâm văn hóa, thông tin triển lãm, các đội tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cơ sở quận - huyện, phường - xã, các câu lạc bộ nhiếp ảnh, video.
 6. Biên tập, xuất bản, vận động sáng tác và phát hành theo quy định các loại tài liệu chuyên môn về công tác thông tin tuyên truyền, kịch bản thông tin, băng đĩa phim, văn nghệ, bản tin, chương trình thông tin, triển lãm phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động.
 7. Tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao và du lịch nhằm xúc tiến, quảng bá giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố.
 8. Tổ chức các hội nghị, hội thảo truyền hình, họp trực tuyến qua mạng phục vụ cho Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành, quận - huyện của Thành phố với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương.
 9. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua mạng toàn cầu về kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ công chức, lãnh đạo các doanh nghiệp... tạo cơ hội cho lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp cận, trao đổi, giao lưu với các nền khoa học phát triển đương thời của thế giới nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động.
 10. Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp thông tin tuyên truyền, cổ động, triển lãm... cho đội ngũ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở tại các quận - huyện, phường - xã và các đơn vị văn hóa cấp Thành phố.
 11. Tổ chức liên hoan hội thi, hội diễn tuyên truyền cổ động, thi sáng tác tranh cổ động, liên hoan, hội thi ảnh thời sự - nghệ thuật, cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thành phố.
 12. Tổ chức thực hiện triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các chương trình mục tiêu, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế.
 13. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo trao đổi nghiệp vụ chuyên môn về công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước, nhằm phát triển sự nghiệp tuyên truyền cổ động.
 14. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và sự kiện gồm: Triển lãm, hội chợ, quảng cáo, in ấn, xuất bản, lễ hội. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các dịch vụ kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong và ngoài nước nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng xã hội hóa.
 15. Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác liên tịch với các tỉnh, thành phố nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và Phó Giám đốc phụ trách giao theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.