Văn bản pháp luật

16:07 | 21/10/2014

Nghị định 181/2013/ NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

15:36 | 21/10/2014

Nghị định số 158/2013/NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

15:28 | 21/10/2014

Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

15:26 | 21/10/2014

Chỉ thị số 172/CT - BVHTTDL ngày 6 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai Luật Quảng cáo.

16:25 | 20/07/2012
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quảng cáo
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật quảng cáo
" />
Giới hạn tin theo ngày :